FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Biały SaiBaba Sp. z o.o. w organizacji

ul. Śląska 22/16

42-217 Częstochowa

NIP: 5732908374
REGON: 382039457

kontakt@sklepbialysaibaba.pl

 

Ja ___________________________niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostawy następujących rzeczy:_____________________________________________________________
Data zawarcia umowy/dostawy:_____________________________________________________
Imię i Nazwisko Konsumenta:______________________________________________________
Adres Konsumenta:_______________________________________________________________

Podpis Konsumenta*:_____________________________________________________________
*tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej

Data: __________________________________________________